top of page

Oriënterende Proef Prehospitaal Geneeskunde (OPPG)

WAT IS HET DOEL VAN DE PROEF?

Kwaliteit en veiligheid nastreven binnen de prehospitaal geneeskunde. U kan dit vergelijken met de theoretische proef die U aflegt voor het behalen van Uw rijbewijs. U bewijst eerst dat U de nodige kennis heeft. Daarna gaat U de baan op met Uw stagemeester welke U de nodige praktijktraining zal geven.

HOE FREQUENT WORDT DE PROEF GEORGANISEERD?

De proef zal minstens 2 keer per jaar aangeboden worden op verschillende locaties in Vlaanderen. Afhankelijk van de vraag zullen extra datums worden aangeboden. Op de dag van de proef dient u zich aan te melden om 8u30. De proef vangt aan om 09u00 en duurt maximaal 1 uur.

Praktische informatie over de volgende proef zal verschijnen op de volgende website: www.vaug.net

WAAR WORDT DE PROEF GEORGANISEERD?

We streven ernaar om de proef zo dicht mogelijk bij de werkplek te organiseren. Daarom werd in elke provincie een centrum uitgekozen die de proef zal organiseren.

  • Antwerpen: UZA

  • Brussel: VUB

  • Limburg: Ziekenhuis Oost-Limburg, campus Genk

  • Oost-Vlaanderen: UZ Gent

  • Vlaams-Brabant: UZ Leuven

  • West-Vlaanderen: AZ Groeninge Kortrijk

Het staat u vrij om te kiezen waar u de test aflegt.

Praktische informatie over de volgende proef zal verschijnen op de volgende website: www.vaug.net

IS HET EEN MULTIPLE CHOICE PROEF?

Ja, het is een schriftelijke/digitale proef (nog te bepalen) onder de vorm van 40 multiple-choice vragen. Er zijn geen open vragen. Er is geen mondelinge verdediging.

HOEVEEL ANTWOORDMOGELIJKHEDEN ZIJN ER PER VRAAG?

Een vraag zal maximaal 5 antwoordmogelijkheden hebben waarvan telkens slechts 1 het correcte antwoord betreft (single best answer).

IS ER GISCORRECTIE?

Neen, er is geen giscorrectie

IS ER EEN PRAKTIJKPROEF?

Neen, er is op heden geen praktijkproef voorzien vanuit de VAUG. De vragen kunnen wel peilen naar praktisch inzicht of vaardigheden zoals bijvoorbeeld ECG interpretatie.

 

HOEVEEL VRAGEN MOETEN CORRECT BEANTWOORD WORDEN OM TE SLAGEN VOOR DE PROEF?

Er wordt een gewogen grens gehanteerd om te bepalen of u geslaagd bent.

IN WELKE TAAL ZULLEN DE VRAGEN WORDEN OPGESTELD?

De proef zal in het Nederlands verlopen.

HOELANG DUURT DE PROEF?

De proef dient voltooid te worden in twee uur. U wordt ten laatste 30 minuten voor aanvang van de proef verwacht op de betreffende locatie. U kan vertrekken na inleveren van het antwoordformulier. Er is geen pauze voorzien.

WANNEER WORDEN DE RESULTATEN BEKEND GEMAAKT?

De resultaten worden aan u persoonlijk bekend gemaakt binnen de twee weken na afleggen van de toets. Dit kan op elektronische manier of via de post. Zorg dus bij uw registratie dat uw e-mailadres en correspondentie adres correct zijn. De resultaten worden niet publiekelijk kenbaar gemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om resultaten over te maken aan de stagemeester(s) of het diensthoofd indien men dit verwacht.

IS DE PROEF VERPLICHT OM INGEZET TE WORDEN OP EEN MUG DIENST?

Het is op heden géén verplichting om aan deze proef deel te nemen noch te slagen voor de proef, alvorens als MUG arts aan de slag te kunnen gaan. Het is de verantwoordelijkheid van het diensthoofd van de betreffende MUG dienst om te zorgen dat de art in opleiding voldoende bekwaam is om prehospitaal geneeskunde uit te voeren. In dit kader kan het diensthoofd of de aan de dienst verbonden stagemeester vragen om de oriënterende proef prehospitaal geneeskunde af te leggen. Informeer dus tijdig vooraf bij uw (toekomstig) diensthoofd of stagemeester of dit het geval is.

IS DE PROEF EEN VERPLICHT ONDERDEEL BINNEN DE OPLEIDING URGENTIEGENEESKUNDE?

De meeste Vlaamse universitaire opleidingscentra organiseerden reeds een vorm van ‘MUG examen’. Er werd in onderling overleg besloten dat deze oriënterende proef de plaats inneemt van de lokaal georganiseerde theoretische MUG examens. Als gevolg hiervan werd de proef toegevoegd aan de programmatie van de MaNaMa Urgentiegeneeskunde binnen het OPO “Aanvullingen in de Urgentiegeneeskunde, deel 1”. Dit vanaf het academiejaar 2021-2022. Voor meer informatie kan u terecht bij uw universitaire stagemeester.

KAN IK GEEN MUG RIJDEN ALS IK NIET SLAAG VOOR DE PROEF?

Tochwel. Op heden is er geen wettelijk kader waarin deze proef als voorwaarde staat vermeld. Daarom werd voor de naam ‘oriënterende proef’ gekozen. Het is de verantwoordelijkheid van het diensthoofd van de betreffende MUG dienst om te zorgen dat de arts in opleiding bekwaam is om prehospitaal geneeskunde op een kwalitatieve en veilige manier uit te voeren. Het diensthoofd kan deze inschatting persoonlijk maken. U kan dus toegelaten worden op een MUG dienst zonder deze proef te hebben afgelegd of zonder te slagen voor deze proef. Doch kan het diensthoofd MUG ook als voorwaarde stellen dat u moet slagen voor deze proef alvorens je op de MUG dienst actief kan zijn. Dit dient u dus zelf af te toetsen met uw (toekomstig) diensthoofd.

KAN IK ALS ARTS AAN DE SLAG OP EEN MUG DIENST NA SLAGEN VOOR DEZE PROEF?

Het slagen voor deze proef staat los van de wettelijke bepalingen voor wie actief mag zijn op een MUG dienst. Hiervoor verwijzen we naar de betreffende wetgeving: KB 10/08/1998: Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie “mobiele urgentiegroepen” (MUG) moet voldoen om te worden erkend. (en de hierop volgende wijzigingen)

VOOR WELKE DOELGROEP IS DE PROEF?

De proef is toegankelijk voor elke arts die actief wil zijn binnen de prehospitaal zorg. De grootste doorgroep zijn “urgentieartsen in opleiding. Maar ook arts-specialisten in opleiding of residenten van andere disciplines,

INLEIDING

zoals anesthesie, intensieve zorgen, inwendige geneeskunde, heelkunde, … zijn meer dan welkom om deel te nemen, aangezien ook zij in kader van hun opleiding of wachtsysteem, ingeschakeld kunnen worden binnen een MUG dienst. Ook afgestudeerde specialisten zijn welkom.

OP WELK TIJDSTIP IN DE OPLEIDING WORDT DE PROEF BEST OPGENOMEN?

De proef wordt minstens 2 maal per jaar georganiseerd. U legt de proef dus best 6 maand voor aanvang van uw rotatie op een MUG dienst af. Zo heeft U eventueel nog tijd om de proef een tweede maal af te leggen alvoor uw functie op de MUG aan te vangen. Urgentieartsen in opleiding kunnen bij wet toegelaten worden op de MUG vanaf hun tweede jaar assistentschap. Arts- specialisten in opleiding van andere disciplines vanaf hun derde jaar assistentschap. Dit steeds af te stemmen met uw (toekomstige) stagemeester/diensthoofd.

HOEVEEL BEDRAAGT HET INSCHRIJVINGSGELD VOOR DE PROEF?

Op heden is de proef gratis.

WELKE LEERSTOF WORDT AANGERADEN ALS VOORBEREIDING VOOR DE PROEF?

Alle relevante leerstof werd voor u samengevat en ter beschikking gesteld op de VAUG website. Dit om de studiebelasting zo beperkt mogelijk te houden. De vragen op de toets zullen dan ook gebaseerd zijn op deze leerstof. Er dienen, behoudens de aangehaalde richtlijnen en verwijzingen (zoals de meest recente ERC reanimatierichtlijnen) geen extra handboeken of richtlijnen gestudeerd te worden.

WELKE THEMA’S KOMEN AANBOD TIJDENS DE PROEF?

De proef wordt opgebouwd rond de volgende 12 thema’s: cardiovasculair, respiratoir, neurologie, pediatrie, psychiatrie, toxicologie, obstetrie en gynaecologie, traumatologie, rampengeneeskunde, forensische en juridische aspecten van prehospitaal geneeskunde, kennis van relevante medicatie en tot slot management van luchtweg en sedatie.

WAAROP FOCUSSEN DE VRAGEN ZICH?

De vragen komen uit de 12 eerder vernoemde thema’s. Ze zullen relevant zijn voor de prehospitaal praktijk. Het heeft dus weinig zin om lang stil te staan bij uitgebreide diagnostiek en behandeling die op de spoedgevallendienst zal plaastvinden. Er wordt gepeild naar theoretische kennis. Maar ook inzichtsvragen en probleem-oplossend vermogen wordt getest. U dient over de nodige vaardigheden, zoals ECG interpretatie voor gevorderden, te beschikken. Daarnaast gaan de vragen niet enkel over klinische problemen, maar ook over organisatorische aspecten, veiligheidsaspecten of juridische aspecten.

KOMEN VRAGEN TERUG?

Er werd een vragenbaak opgesteld die continu geüpdate wordt en waaruit telkens 40 vragen geselecteerd worden. Het kan dat een vraag terugkeert op een volgende proef, maar de baak is ruim genoeg om de nodige variatie in vragen te voorzien.

WORDEN ER LESSEN VOORZIEN?

Neen, de voorbereiding voor de proef gebeurt door zelfstudie aan de hand van het aangeboden studiemateriaal. De VAUG lessen worden in de mate van het mogelijke afgestemd op de inhoud van de proef. Het is echter niet noodzakelijk om de VAUG lessen gevolgd te hebben als voorbereiding op de proef. Het is ook niet uitgesloten dat er enige overlap ontstaat tussen de inhoud van de VAUG lessen en de inhoud van de oriënterende proef.

bottom of page